😍 Nagkwento si Maria. Sino ang sumulat ng The Legend of Maria Makiling? 10/19/2022 (2023)

Gumagawa ng kwento si MariaPagpapahalaga:9,2/101438mga pagsusuri

Si Maria Makiling ay isang maalamat na pigura sa alamat ng Pilipinas, na kilala sa kanyang kagandahan at sa kanyang tungkulin bilang tagapag-alaga ng Bundok Makiling, isang bundok sa hangganan ng mga lalawigan ng Laguna at Quezon. Kadalasang inilalarawan bilang isang magandang dalaga na may mahabang buhok at banayad na kilos, sinasabing may kapangyarihan siyang magpagaling ng mga maysakit at nasugatan.

Ayon sa alamat, si Maria Makiling ay anak ng isang mortal at isang diwata at may tungkuling protektahan ang Bundok Makiling at ang mga kagubatan sa paligid. Kilala sa kanyang kabaitan at pakikiramay, minahal siya ng lahat ng nakakakilala sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagiging maamo, mahigpit niyang pinangangalagaan ang kanyang tahanan at ang mga nilalang na naninirahan dito.

Isang araw, isang pangkat ng mga mangangaso ang dumating sa Bundok Makiling upang maghanap ng mabibiktima. Sa kabila ng babala ni Maria, nagpatuloy sila sa kanilang pangangaso, pinatay at nasaktan ang marami sa mga hayop na nakatira sa bundok. Bilang tugon, ginamit ni Maria ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang mga sugatang hayop at labanan ang mga mangangaso.

Mula sa araw na iyon, si Maria Makiling ay kilala bilang tagapag-alaga ng bundok, pinoprotektahan ito at ang mga naninirahan dito mula sa kapahamakan. Nanatili siya sa bundok, naninirahan sa pag-iisa, bihirang magpakita sa mga mortal. Gayunpaman, nakikita pa rin daw siya paminsan-minsan na nagbabantay sa bundok at sa mga naninirahan dito, na sinisiguro ang kanilang kaligtasan at proteksyon.

Hanggang ngayon, ang alamat ni Maria Makiling ay nananatiling tanyag na bahagi ng alamat ng Pilipinas, kung saan maraming tao ang bumibisita sa bundok na umaasang masulyapan ang magandang tagapag-alaga. Sa kabila ng paglipas ng panahon, nabubuhay pa rin ang kanyang pamana, isang patunay ng walang hanggang kapangyarihan ng pagmamahal at pakikiramay. Samakatuwid, ang kwento ni Maria Makiling ay isang kwento ng pagmamahal, pakikiramay at proteksyon na nagbibigay inspirasyon sa atin na maging mabait at matulungin sa kapwa.

Minuto ng Aralin: Mga Kuwento ni Maria Makiling

😍 Nagkwento si Maria. Sino ang sumulat ng The Legend of Maria Makiling? 10/19/2022 (1)

Binuksan nila ang bote at halos kaagad, sa pagkamangha ng mga naroroon, nagising si Bantugan mula sa kanyang walang buhay na pagtulog. Ano ang alamat ni Mariang Makiling? Ngunit siya ay tahimik at reserved at hindi gaanong nagsasalita tungkol sa kanyang mga kakaibang gawain, kasama na ang madalas na pagbisita sa Mariang Makiling Forest. Di nagtagal, nagkaroon ng bisa ang sumpa. Sabi ng iba, nakatira siya sa isang mahirap na kubo na gawa sa magaspang na kawayan at dahon ng nipa. Ang tawag nila sa kanya ay Mariang Makiling.

Susunod

Mariang Makiling, ein fairy of the mountain

😍 Nagkwento si Maria. Sino ang sumulat ng The Legend of Maria Makiling? 10/19/2022 (2)

Halika, magpahinga at kumain. Siya ay mabait at maawain sa mga taong-bayan. Kinikilalang Aktor at Direktor ng Teatro at Pelikula Nagkaroon kami ng karanasan sa pagpapataas ng buhok sa aming paglulunsad. Daramoke-a: Ito ay karugtong ng Bantugan. Mabilis na bumaba si La Diwata mula sa kanyang bundok habang si Kapitan Lara at Joselito ay tumakas patungong Maynila, sa takot sa galit ni Maria.

Susunod

ANG KWENTO NI Maria Makiling

😍 Nagkwento si Maria. Sino ang sumulat ng The Legend of Maria Makiling? 10/19/2022 (3)

Ang tanging alaala ni Maria ay mula sa bundok, dahil palagi siyang nakikita ng mga tao na may mahabang itim na buhok na nakaupo sa tabi ng ilog sa liwanag ng buwan. Baka magalit ka kay Maria Makiling. Kalaunan ay natuklasan ni Bugan na siya ay may anak na lalaki. Ito ay nagpapakita ng diwata na napapaligiran ng iba't ibang mga hayop sa gubat, higit sa lahat ay isang usa at ilang mga ibon. Ito ay labis na natakot sa mga bata kaya tumakbo sila sa iba't ibang direksyon upang maghanap ng mga nakatagong silid sa bahay, ang iba ay nagtago sa dingding, ang iba ay tumakbo sa labas habang ang iba ay nagtago sa tsimenea at ang iba ay tumakas sa dagat. Tinanggap ni Dayang Makiling na ang kanyang hukbo ay natalo at sumuko. Pagkatapos kunin ang basura o itapon ang prutas, hahanapin nila ang kanilang paraan.


Susunod

Ang Alamat ni Maria Storyboarding ni francesca2047

😍 Nagkwento si Maria. Sino ang sumulat ng The Legend of Maria Makiling? 10/19/2022 (4)

Ito ay upang mamatay at Hay sa Gubat ang iyong manga gas paraiso. Nakuha noong Abril 3, 2010. Ang kanyang kabaitan ay kilala sa lahat ng dako. Ang ilang mga mangangaso ng usa ay nanumpa na nakilala nila ang kanyang pigura sa gilid ng isang bangin, ang kanyang buhok ay dumadaloy sa liwanag ng buwan. Sinasabing siya ang diwata ng bundok, na nagpapatulog sa lahat ng nilalang na naninirahan sa kanyang kaharian. Nag-alok ang buwaya na samahan ang bawat isa sa mga unggoy sa isang masayang paglalakad sa paligid ng lawa.


Susunod

Alamat ni MarΓ­a Makiling

😍 Nagkwento si Maria. Sino ang sumulat ng The Legend of Maria Makiling? 10/19/2022 (5)

Ito ang pinakatanyag na diwata sa mitolohiya ng Pilipinas. Bumalik ang binata sa kanyang nayon dala-dala ang mga regalo ni Mariang Makiling at agad itong ibinigay sa dalagang kanyang pakakasalan. Sinundan niya ang baboy-ramo hanggang sa kubo, sa paniniwalang ito ay disyerto, at doon niya nakilala ang isang magandang dalaga na nakatayo sa tabi ng baboy-ramo at mabait sa harapan nito. Retrieved January 14, 2016. Ano ang background ni Maria Makiling? Siya ay isang magandang dalaga. Ayon sa alamat, si Maria ay hindi nakita ng mga tao mula noon at kung may mawala sa bundok, naaalala nila ang sumpa ni Maria Makiling at gayundin ang labis na pagmamahal niya kay Juan.

Susunod

Panitikan ng Pilipinas: ang kasaysayan ni Maria Makiling

😍 Nagkwento si Maria. Sino ang sumulat ng The Legend of Maria Makiling? 10/19/2022 (6)

Nalaman ng mangangaso na pauwi mula sa kagubatan na bumibigat na ang kanyang Salakot, kaya't binasag niya ang ilang piraso ng luya sa kalahati at itinapon ang ilang piraso. Nang matuklasan ito ng binata, mas naging masungit siya kaysa dati. Ang palengke ay dinaluhan din ng mga mangangalakal at mga tao mula sa mga karatig bayan. Nakikita kong nasaktan mo ang sarili mo sa paghabol sa kanya dahil dumudugo ang mga braso at binti mo at nakikita kong pagod ka. Ang ilang taong natagpuan nila sa kakahuyan ay naligaw sa bahay o naging mga bula at tuluyang nawala. Natigilan ang lalaki lalo na nang lumabas ang isang magandang dalaga. Ang kanilang huling hantungan, ang Sagana sa Gulay at Bungang-Kahoy, ay maganda para sa kanilang Doon Mamitas.

Susunod

Ang kwento ni Maria childhealthpolicy.vumc.org

😍 Nagkwento si Maria. Sino ang sumulat ng The Legend of Maria Makiling? 10/19/2022 (7)

Si Mariang Makiling ay kilala rin na may mabuting puso. Bihira siyang makita ng mga tao, at ang mga pagkakataong makikita sila ay sa mga gabing naliliwanagan ng buwan. Noong unang panahon ay may isang batang magsasaka na tila laging pinagpala. Ang rebulto ay pinalitan na ng "Philippine Pegasus" o "Pegaraw". Ang bayani ay nagwagi sa kaunting pagsisikap, sa kalaunan ay ipinaghiganti ang kanyang pinaslang na ama.

Susunod

A Lenda da Maria Makiling

😍 Nagkwento si Maria. Sino ang sumulat ng The Legend of Maria Makiling? 10/19/2022 (8)

Pagkatapos noon ay umatras siya sa kabundukan at bihirang makita, paminsan-minsan ay nagliligtas sa maputlang liwanag ng buwan, gumagala mag-isa sa kagubatan. Nagtaka ang mga tao kung siya ba ay isang diwata o isang mortal na babae. Tinawag siyang Maria Makiling dahil sa lugar na kanyang tinitirhan. Kaiba sa ilang Bathala at Mariang Makiling ay naroroon sa kanyang Nasasakupan. Siya ay itinuturing na isang mabait na espiritu ng kalikasan na maaaring lapitan ng mga mahihirap at humingi ng tulong kapag kailangan nila ito. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nag-iisip na ang Mt. Makiling ay mukhang profile ng isang natutulog na babae sa iba't ibang mga anggulo, at sinasabi na ito ay si Maria. Dumating ang digmaan sa kanilang magandang bansa at dumating ang mga opisyal ng hukbo at nag-recruit ng mga binata na nasa perpektong kalusugan.


Susunod

Ang Alamat ni Maria Makiling Halimbawa ng maikling buod na sanaysay

😍 Nagkwento si Maria. Sino ang sumulat ng The Legend of Maria Makiling? 10/19/2022 (9)

Velho do Monte: Natututo ang tao mula sa karanasan. Bakit nawala si Maria Makiling? Hispano-American Notebook, 544, 87-97. Ginawa ko ito sa dalawang dahilan. Binigyan siya ni Mariang Makiling ng ilang piraso ng luya luya, luya. Minsan nagbibigay siya ng mga gintong nuggets sa mga mahihirap, sinusuportahan at tinulungan pa ang mga mangangaso na nawala sa kanyang bundok. Sa paghahanap ng tubig, ang mga gumagala ay nalilito at bumalik sa parehong lugar.

Susunod

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 08/30/2023

Views: 6491

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.